FB BANER 2018 01

Přijímací řízení

Vyhlášené přijímací řízení na akademický rok 2018/2019

Lékařské potvrzení pro Učitelství 1. stupně ZŠ
Lékařské potvrzení pro Bc. studium Tv a Rekreologie, studium NMgr. oboru Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy
Upřesnění portfolia pro zájemce o studium kombinovanou formou (pro 1. st. ZŠ)

 

Ucházím se o studium, co mám dělat?

Základní informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle • 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Obecné podmínky přijímacího řízení

Nutné podmínky pro přijetí:

  1. podání elektronické přihlášky a doručení tištěné verze do 30. 4. 2018
  2. včasné zaplacení poplatku
  3. řádné doložení požadovaného vzdělání, u některých oborů i dalších osvědčení, zejména lékaře (viz dále)

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu přijati

  1. uchazeči, kteří splňují podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nebo pro automatické přijetí (specifikace viz u jednotlivých oborů),
  2. uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku s dobrým bodovým ziskem a celkovým umístěním (uchazeči jsou přijímáni podle pořadí do vyčerpání kapacity oboru),
  3. uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů podle daných kritérií (zejména středoškolský prospěch) umístili na místě vyhovujícím kapacitě oboru (popř. kombinace oborů).

Časté otázky

Termíny?

Den otevřených dveří 25. 11. 2017 | 26.1.2018
Termín nejzazšího zaslání přihlášek na bakalářské, magisterské a navazující magisterské studium (Ve výjimečných případech může děkan termín pro podávání přihlášek prodloužit.) 30. 4. 2018
Termín přijímacích zkoušek (mimo talentových) 4. - 8. 6. 2018
Náhradní termín přijímacích zkoušek (včetně talentových) 18. - 22. 6. 2018
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 9. 7. 2018
Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí 27. 9. 2018
Termín skončení přijímacího řízení 27. 9. 2018

Výše poplatku?

Poplatek za přijímací řízení                 550,- Kč

Jak podat přihlášku?

Pouze elektronicky: http://www.tul.cz nebo  https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec  
po vyplnění je uchazeč povinen elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat se všemi náležitostmi na adresu: FP TUL, studijní oddělení, Studentská 2, 461 17 Liberec do data uvedeného v harmonogramu FP.

Na jaký účet převést platbu?

bankovním převodem, popřípadě platební kartou

Účet 305806603/0300
Konstantní symbol 0308 
Variabilní symbol 649133
Specifický symbol vygeneruje se vám při podání elektronické přihlášky

 

Na jakou adresu poslat vytištěnou elektronickou přihlášku?

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická - Studijní oddělení
Studentská 2
461 17  Liberec

Jaké náležitosti má přihláška obsahovat?

Do jakého data poslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení ?

(v případě ukončení středoškolského vzdělání po podání přihlášky)
Nejdéle do 30. 6. 2018 na studijní oddělení fakulty

Kde najdu ukázky testů?

Kde najdu výsledky?